Školní řád

ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

se sídlem: Bulharská 2330, 272 01 Kladno

a odloučeným pracovištěm Dánská 2373, 272 01 Kladno

 

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

příspěvková organizace

Školní řád mateřské školy

Č.j.: MSC 234/2017

Účinnost od: 01.09.2017

Spisový znak: 2.1.

Skartační znak: S5

Změny:

Ředitelka školy: Monika Kropáčková 

Zástupkyně ředitelky školy: Pavlína Leksová

Adresa školy:   Mateřská škola Kladno, Bulharská 2330, 272 01 Kladno

IČO: 61894249

Telefon:   724 394 835

e-mail:       Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

webové stránky:   www.ctyrlistekkladno.cz    

 

1.Vydání, obsah a závaznost školního řádu

 

1.1 Vydání školního řádu

Na základě ustanovení § 30 zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (dále jen školský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, vydává ředitelka mateřské školy (dále jen MŠ) po projednání na pedagogické radě tento školní řád.

                       

1.2 Obsah školního řádu

 1. Vydání, obsah a závaznost školního řádu

         1.1 Vydání školního řádu

         1.2 Obsah školního řádu

         1.3 Závaznost školního řádu

 1. Cíle předškolního vzdělávání
 2. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců v MŠ

             3.1 Práva dítěte

             3.2 Povinnosti dítěte

             3.3 Práva zákonných zástupců dítěte

             3.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ
 2. Provoz a vnitřní režim MŠ

             5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

             5.2 Organizace stravování dětí

             5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

             5.4 Plnění povinného předškolního vzdělávání

             5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

             5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

             5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ  

             5.8 Provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

             5.9 Platby v MŠ

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

             6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

             6.2 První pomoc a ošetření

             6.3 Pobyt dětí v přírodě

              6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

             6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy
 2. Podmínky zacházení s majetkem MŠ
 3. Závěrečná ustanovení

1.3 Závaznost školního řádu

Školní řád je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a prokazatelným způsobem

s ním byli seznámeni všichni zaměstnanci školy, zákonní zástupci a s vybranými částmi školního řádu i děti, u nichž forma seznámení odpovídá jejich věku a rozumovým schopnostem.

 1. Cíle předškolního vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku, podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji a

na osvojení základních pravidel chování, základních životních hodnot a mezilidských vztahů. Předškolní vzdělávání vytváří základní předpoklady

pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základního vzdělávání a poskytuje speciálně pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami.

Předškolní vzdělávání se uskutečňuje podle Školního vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání „Jedeme, jedeme, do světa her a poznání se vezeme“, který je zpracován podle Rámcového vzdělávacího programu

pro předškolní vzdělávání (dále jen RVP PV) a je zveřejněn na přístupném místě v MŠ a na webových stránkách školy.

MŠ spolupracuje se zákonnými zástupci dětí a dalšími fyzickými a právnickými osobami s cílem vyvíjet aktivity a organizovat činnosti ve prospěch rozvoje dětí a prohloubení vzdělávacího a výchovného působení MŠ, rodiny a společnosti.

 1. Podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, zákonných zástupců v MŠ

3.1 Práva dítěte

 • - na kvalitní předškolní vzdělávání zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti
 • - na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ
 • - zúčastnit se všech aktivit MŠ v čase docházky, na kterou bylo přijato, pokud to dovolí jeho zdravotní stav
 • - na individuální adaptační program při nástupu do MŠ
 • - v případě zařazení individuálně integrovaného dítěte vytvoří ředitelka MŠ podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji
 • - na individuální činnost (plán IVP) pro děti s podpůrným opatřením je věnována doba vymezená dle příslušného vyjádření školského poradenského zařízení

      

3.2 Povinnosti dítěte:

 • - dodržovat stanovená pravidla soužití v MŠ
 • - dbát pokynů pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců MŠ
 • - šetrně zacházet s hračkami a učebními pomůckami
 • - vzájemně si pomáhat a neubližovat si
 • - dodržovat osobní hygienu
 • - oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům MŠ jakékoliv přání, potřebu
 • - oznámit učitelce nebo ostatním zaměstnancům MŠ jakékoliv násilí – tělesné i duševní, a jednání odlišné od dohodnutých pravidel
 • - plnit pokyny zaměstnanců MŠ k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byly děti seznámeny

3.3 Práva zákonných zástupců dítěte:

 • - na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte
 • - vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dítěte
 • - konzultovat výchovné i jiné problémy s pedagogickými pracovníky
 • - požadovat poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech výchovy a vzdělávání dítěte
 • - právo na korektní jednání a chování ze strany všech zaměstnanců MŠ
 • - právo na diskrétnost a ochranu informací z osobního a rodinného života
 • - přispívat svými nápady a náměty k obohacení školního vzdělávacího programu MŠ
 • - projevit jakékoliv připomínky k provozu MŠ, zaměstnancům MŠ

3.4 Povinnosti zákonných zástupců dítěte:

     -   zajistit, aby dítě řádně docházelo do MŠ, ve vhodném, čistém oblečení
         a zdravotně nezávadné obuvi
       
       -  přivádět do MŠ dítě zdravé

 • - informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
 • - oznámit ihned infekční onemocnění dítěte
 • - řídit se školním řádem a provozním řádem školní jídelny a výdejny a respektovat další vnitřní předpisy MŠ
 • - provádět úplatu za předškolní vzdělávání a za školní stravování dle daných pravidel
 • - oznamovat MŠ údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte
 • - na vyzvání ředitelky MŠ se osobně zúčastnit projednání otázek týkajících se výchovy a vzdělávání dítěte
 • - neprodleně hlásit každou změnu související s dítětem (změny telefonních kontaktů, bydliště, pojišťovny, …)

 

 1. Podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci v MŠ

Vzájemné vztahy mezi zaměstnanci MŠ a dětmi, nepřímo i zákonnými zástupci dětí, musí vycházet ze zásad vzájemné úcty, respektu, názorové snášenlivosti, solidarity, důstojnosti a pravidel slušné a zdvořilé komunikace.

Všichni zaměstnanci MŠ, děti a jejich zákonní zástupci se vzájemně respektují, dbají o vytváření partnerských vztahů podložených vzájemnou úctou, důvěrou a spravedlností, musí usilovat o vytváření dobrého vztahu zákonných zástupců a veřejnosti ke škole.

Informace, které zákonný zástupce dítěte poskytne do školní matriky nebo jiné důležité informace o dítěti (zdravotní způsobilost,…) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Pedagogičtí pracovníci MŠ vydávají dětem a jejich zákonným zástupcům pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

 1. Provoz a vnitřní režim MŠ

Mateřská škola Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 poskytuje předškolní vzdělávání na adrese: Bulharská 2330, 272 01 Kladno a

                                       Dánská 2373, 272 01 Kladno

5.1 Provoz a vnitřní režim MŠ

Provoz MŠ je celodenní od 6,30 do 16,30 hodin na obou pracovištích. I přesto, že je provoz MŠ celodenní, mohou si zákonní zástupci nebo pověřené osoby přivádět nebo vyzvedávat děti po předchozí domluvě s učitelkou na třídě v průběhu celého dne. Pevně je stanovena pouze doba podávání jídla a pobytu venku, jehož délka je přizpůsobena aktuálním klimatickým podmínkám.

Děti se scházejí v MŠ do 8,00 hodin s tím, že zákonný zástupce nebo pověřená osoba po předání dítěte ihned opustí budovu MŠ. Výjimečné pozdější příchody jsou hlášeny osobně, telefonicky učitelkám na třídě nebo e-mailem, a to nejpozději den dopředu (zápisem do sešitu) nebo tentýž den do 8,00 hodin.

Budova se v 8,00 hodin uzamyká a otvírá se ve 12,00 hodin, poté se uzamyká ve 12,30 hodin a odpoledne se otvírá ve 14,15 hodin.

V případě odpoledního vyzvedávání, kdy děti tráví čas na zahradě objektu Bulharská 2330, přichází rodiče do MŠ malými vrátky u hospodářské budovy, a tímto způsobem objekt MŠ také opouštějí.

Zákonný zástupce je povinen nepřítomnost dítěte omluvit, v případě neomluvené docházky delší 14-ti dnů tím porušuje školní řád.
Dlouhodobá nepřítomnost (měsíc a déle) se omlouvá písemně.

Postup při nevyzvednutí dítěte ve stanovenou dobu:

 1. a) pedagogický pracovník telefonicky kontaktuje zákonného zástupce
 2. b) pokud zákonný zástupce písemně pověřil k vyzvednutí jinou osobu, pedagogický pracovník kontaktuje tuto osobu v případě, že zákonný zástupce není v daném okamžiku dostupný na žádném poskytnutém kontaktu
 3. c) v případě, že není dostupný zákonný zástupce ani pověřená osoba, je pedagogický pracovník povinen dále vykonávat dohled nad dítětem, což v praxi znamená zůstat s ním v MŠ
 4. d) pedagogický pracovník je povinen se dále průběžně pokoušet kontaktovat zákonné zástupce, případně písemně pověřené osoby. Pokud se pedagogickému pracovníkovi nepodaří kontaktovat žádnou výše uvedenou osobu, je oprávněn kontaktovat orgán sociálně-právní ochrany dítěte (dále jen OSPOD)
 5. e) pro získání kontaktu na osobu, která má ze strany OSPOD pohotovostní službu, může pedagogický pracovník kontaktovat příslušný obecní úřad nebo Policii ČR, případně Městskou policii, pokud v obci působí.

Ve spolupráci s policií zajistí předání dítěte pracovníkovi OSPOD.

 1. f) pedagogický pracovník není oprávněn svévolně opustit s dítětem prostory MŠ a dítě předat v místě jeho bydliště nebo jiné osobě, než zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Nepřípustné je i zajištění péče o dítě v místě bydliště pedagogického pracovníka.
 2. g) pokud tímto pozdním vyzvednutím dítěte vznikne škoda, má zákonný zástupce povinnost podle § 2910 občanského zákoníku tuto škodu uhradit.

Vnitřní režim při vzdělávání dětí:  

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního programu probíhá v následujícím denním režimu:

6,30 – 7,00   doba určená pro příchod do MŠ a předávání dětí

                    pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, kdy

                     se děti ze všech tříd scházejí ve třídě Broučků na objektu Bulharská

                     a ve třídě Motýlků na objektu Dánská;

                     skupinové a individuální činnosti a hry dle vlastního výběru

7,00-8,00     doba určená pro příchod dětí do MŠ a předání dětí

                     pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání

                     v jednotlivých třídách, pokud není individuálně dohodnuto jinak

7,00-9,45     spontánní hry, zdravotně pohybové aktivity, řízené činnosti,

                   prožitkové a kooperativní učení, individuální práce s dětmi

                   dle třídního vzdělávacího programu

9,45-11,30   pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

                   zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí s důrazem na pohybové

                   aktivity, seznamování s přírodou, s přírodními jevy a okolním

                   světem;

                   pobyt venku probíhá na zahradě MŠ, na okolních hřištích a

                   v přilehlém lesoparku;
                   v případě nepříznivého počasí pokračují řízené, skupinové činnosti

                   a aktivity ve třídách MŠ

12,00-12,30 čas pro rozcházení dětí „po obědě“

12,15-14,00 spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí,

                   Individuální klidové činnosti s dětmi s nižší potřebou spánku

14,30-15,30 činnosti a aktivity dětí na jednotlivých třídách zaměřené na hry,

                    skupinové činnosti a pohybové aktivity dětí;
                     v případě pěkného počasí pobyt na školní zahradě;

                     doba pro vyzvedávání dětí zákonnými zástupci

                     nebo pověřenými osobami

15,30-16,30 činnosti a aktivity dětí ze všech tříd, kdy se rozcházejí ze třídy Broučků

                     na objektu Bulharská a ze třídy Motýlků na objektu Dánská nebo z obou

                     školních zahrad

Časové údaje jsou orientační, v průběhu dne je možno přizpůsobit organizaci činností dětí jejich potřebám a aktuální situaci. Režim dne může být upraven pro každou třídu dětí zvlášť, a to podle programu a aktuálních potřeb dětí.

Nadstandardní činnosti, školní, mimoškolní a odpolední aktivity:

 • Předplavecký výcvik – Elma club Kladno, Norská 2633
 • Kulturní akce, hudební vystoupení, preventivní programy v MŠ
 • Sportovně zaměřené akce
 • Návštěvy a exkurze do technických, kulturních, společenských zařízení, výlety do přírody
 • Aktivity ve spolupráci se základními školami
 • Aktivity ve spolupráci s rodiči – workshopy

Pokud MŠ pořádá školní a mimoškolní akce, informuje o tom zákonné zástupce dětí v dostatečném předstihu, a to písemným upozorněním

na nástěnkách v šatnách jednotlivých tříd a na webových stránkách MŠ.

V případě, že součástí akce bude i finanční příspěvek zákonných zástupců, vyžádá si MŠ písemný souhlas s účastí na akci.

Pro dítě, jehož zákonný zástupce nesouhlasí s jeho účastí, zajistí MŠ po dobu konání akce dohled pracovníka MŠ.

5.2 Organizace stravování dětí

Podmínky stravování dětí včetně ceny stravného jsou stanoveny v Provozním řádu školní jídelny (výdejny), který je vyvěšen na centrálních nástěnkách obou objektů MŠ.

Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky č. 107/2005 Sb.,

o školním stravování a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu v MŠ má právo denně odebrat dopolední svačinu, oběd a přesnídávku, má možnost přídavku. Kromě jídel zajišťuje jídelna pitný režim (vody s citronem, čaje, ovocné šťávy, vitamínové nápoje). Děti mají možnost pitného režimu v průběhu celého pobytu v MŠ v samoobslužném režimu podle vlastního pocitu žízně.

Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem nebo v daný den do 8,00 hodin. Odhlašování obědů provádí zákonný zástupce dítěte osobně, elektronicky, nebo telefonicky na příslušné třídě MŠ nebo u vedoucí školní jídelny.

Za neodhlášenou a neodebranou stravu se neposkytuje věcná ani finanční náhrada.

Svátky a prázdniny jsou automaticky odhlášeny, pokud neprobíhá provoz MŠ.

Při přihlášení dítěte k prázdninovému provozu v měsíci červenci a srpnu, který je zákonným zástupcům oznámen 2 měsíce předem, je nutné zaplatit úplatu

za školní stravování (dále i úplatu za předškolní vzdělávání) předem do data uvedeného na oznámení o prázdninovém provozu.

Hlášení změn se provádí u vedoucí školní jídelny (stravovací zvyklosti, způsob placení stravného, vyrovnání případných nedoplatků či přeplatků).

V průběhu denního pobytu v MŠ se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu:

 

 

Objekt Bulharská 2330:             Broučci         Berušky      Motýlci       Včelky

Přesnídávka                                  8,30             8,40             8,50            9,00

Oběd                                           11,30            11,40           11,50         12,00

Svačina                                        14,15           14,20           14,25         14,30

 

 

Objekt Dánská 2373:                   Motýlci       Berušky         Včelky

Přesnídávka                                   8,30            8,40                8,50

Oběd                                            11,30           11,40              11,50  

Svačina                                         14,15          14,20              14,25

5.3 Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání

Zápis dětí do MŠ na následující školní rok probíhá dle školského zákona v termínu od 2. do 16. května příslušného kalendářního roku. Zákonní zástupci jsou o termínu vyrozuměni formou propagačních materiálů, na webových stránkách Magistrátu města Kladna a MŠ v tom kalendářním roce, ve kterém následující školní rok začíná. Děti mohou být do MŠ přijímány i v průběhu školního roku.

MŠ pořádá 1-2 měsíce před konáním zápisů „Den otevřených dveří“ (dle aktuální epidemiologické situace),

o kterém informuje zákonné zástupce budoucích účastníků předškolní výchovy na přístupném místě obou budov a na webových stránkách MŠ.

Dítě do MŠ přijímá na základě žádosti zákonných zástupců ředitelka MŠ. Stanoví pro přijímání dětí kritéria, která jsou zveřejněna současně se zveřejněním termínu přijímacího řízení. Žádost o přijetí dítěte do MŠ, (dále Přihlášku ke vzdělávání a Souhlas s poskytnutím osobních údajů) si rodiče mohou vyzvednout v MŠ nebo stáhnout z webových stránek na adrese: www.ctyrlistekkladno.cz.

O přijetí či nepřijetí dítěte do MŠ jsou zákonní zástupci informováni ve správním řízení do 30-ti dnů ode dne konání zápisů.
Oznámení o přijetí či nepřijetí do MŠ je uskutečněno formou vyvěšení registračních čísel na přístupném místě MŠ a na webových stránkách MŠ.

Do MŠ jsou přijímány děti od 2 zpravidla do 6 let (7 let v případě odkladu povinné školní docházky).
Dítě mladší 3 let nemá na přijetí do MŠ právní nárok.

Pro děti, které dosáhnou k 31.8. pátého roku věku, je předškolní vzdělávání povinné.

Podle §50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, může ředitelka MŠ přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Toto ustanovení neplatí pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

K předškolnímu vzdělávání se přijímají děti, které jsou státními občany ČR nebo se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. K předškolnímu vzdělávání se přijímají také děti, které nejsou státními občany ČR ani jiného členského státu Evropské unie, pokud pobývají na území ČR oprávněně

podle §20 školského zákona – doklad o oprávněnosti pobytu dítěte na území ČR je zákonný zástupce povinen předložit při zápisu dítěte do MŠ.

5.4 Plnění povinného předškolního vzdělávání

Zvláštní pravidla docházky do MŠ platí pro děti, které jsou účastníky povinného předškolního vzdělávání:

Povinné předškolní vzdělávání se vztahuje na všechny státní občany

dle §34 a) odst. 1 školského zákona.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech, kdy se děti účastní vzdělávání 4 souvislé hodiny, a to

od 8,00 do 12, 00 hodin.

Právem dětí zůstává účast při vzdělávání v době od 6,30 do 16,30 hodin.

Docházka není dána ve dnech, které připadají na období školních prázdnin v souladu s organizací školního roku v základních a středních školách.

Podmínky pro omlouvání dětí:

Každému dítěti, které plní povinné předškolní vzdělávání, je zaveden „Omluvný list“, do kterého zákonný zástupce uvádí důvod a časový rozsah nepřítomnosti.

O uvolnění dítěte (předem známá absence) rozhoduje učitelka v příslušné třídě MŠ, při nepřítomnosti dítěte v MŠ delší než 1 týden rozhoduje na základě písemné žádosti zákonného zástupce ředitelka nebo zástupkyně ředitelky MŠ.

Omlouvání dítěte (nenadálá absence) uskutečňuje zákonný zástupce:

 1. a) osobně, telefonicky, SMS, e-mailem nejpozději do tří dnů
 2. b) zápisem do omluvného listu
 3. c) dokládáním důvodů nepřítomnosti lékařským potvrzením (zdravotní potíže…) v případě nepřítomnosti delší než 10 pracovních dnů

Plnit povinnost předškolního vzdělávání lze dle §34 odst. 5 školského zákona

i jiným způsobem:

 1. a) individuální vzdělávání dítěte na základě oznámení zákonnými zástupci MŠ, a to do 31.5. před začátkem školního roku
 2. b) vzdělávání v přípravné třídě základní školy u dětí s povoleným odkladem povinné školní docházky
 3. c) vzdělávání v zahraniční škole na území České republiky, ve které ministerstvo povolilo plnění povinné školní docházky

Individuální vzdělávání dítěte v MŠ se řídí § 34 b) školského zákona.

Ředitelka MŠ doporučí zákonnému zástupci dítěte, které je individuálně vzděláváno, oblasti, v nichž má být dítě vzděláváno. Tyto oblasti vychází z RVP PV. MŠ ověří úroveň osvojování očekávaných výstupů, a to v období

první poloviny prosince příslušného školního roku (zákonný zástupce bude o přesném termínu písemně informován 14 dnů předem).

Ověřování provádí příslušný pedagogický pracovník určený ředitelkou nebo zástupkyní ředitelky MŠ na základě zpracovaných „Podkladů k individuálnímu vzdělávání“ a vypracuje závěry.

Po ověření MŠ případně doporučí zákonnému zástupci další postup

při vzdělávání. Může doporučit i návštěvu školského poradenského zařízení

za účelem posouzení školní zralosti.

Ředitelka MŠ ukončí individuální vzdělávání dítěte, pokud zákonný zástupce nezajistil účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu.

Odvolání proti rozhodnutí ředitelky MŠ o ukončení individuálního vzdělávání dítěte nemá odkladný účinek (tzn., že dítě musí po převzetí rozhodnutí nastoupit do MŠ, kam bylo přijato) a nelze již dítě opětovně individuálně vzdělávat.

Výdaje spojené s individuálním vzděláváním dítěte hradí zákonný zástupce dítěte, s výjimkou speciálních kompenzačních pomůcek podle §16 odst. 2, písm. d) školského zákona a výdajů na činnost MŠ, do níž bylo dítě přijato k předškolnímu vzdělávání.

5.5 Ukončení docházky dítěte do MŠ

Ředitelka MŠ může ukončit docházku do MŠ po předchozím písemném upozornění zástupce dítěte, jestliže:

 1. a) dítě se bez omluvy zákonného zástupce nepřetržitě neúčastní

předškolního vzdělávání po dobu delší než dva týdny

 1. b) zákonný zástupce závažným způsobem opakovaně narušuje provoz

MŠ (nedodržuje školní řád)

 1. c) ukončení doporučí v průběhu zkušebního pobytu dítěte lékař nebo

školské poradenské zařízení

 1. d) zákonný zástupce opakovaně neuhradí úplatu za vzdělávání v MŠ

nebo úplatu za školní stravování ve stanoveném termínu a nedohodne

s ředitelkou MŠ jiný termín úhrady

5.6 Evidence dítěte (školní matrika)

Po přijetí dítěte do MŠ předají zákonní zástupci ředitelce MŠ řádně vyplněný Evidenční list dítěte a Evidenční list strávníka (Přihláška ke stravování).

Informace o dětech vedené ve školní matrice jsou důsledně využívány pouze

pro vnitřní potřebu MŠ, oprávněné orgány státní správy a samosprávy

a pro potřebu uplatnění zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím, v platném znění.

5.7 Přerušení nebo omezení provozu MŠ

Provoz MŠ lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než v měsíci červenci a srpnu. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka MŠ na přístupném místě v MŠ.

5.8 Provoz MŠ v měsíci červenci a srpnu

O hlavních prázdninách je provoz MŠ omezen nebo přerušen. Při přerušení zajišťuje provoz náhradní MŠ. Zákonní zástupci jsou o omezení nebo přerušení provozu MŠ informováni 2 měsíce předem vývěskou na nástěnce,

na webových stránkách MŠ, případně na třídních schůzkách.

5.9 Platby v MŠ

Úplata za předškolní vzdělávání je stanovena v „Ustanovení o úplatě

za vzdělávání a školské služby v Mateřské škole Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330“ a je vyvěšena na centrálních nástěnkách v chodbách obou budov.

Vzhledem k omezení provozu MŠ v měsíci červenci a srpnu dochází k úpravě finanční částky za úplatu za předškolní vzdělávání.

Pokud je MŠ uzavřena celý měsíc, zákonný zástupce je úplaty zproštěn.

V případě provozu (v rozsahu 14-ti dnů) se stanoví poměrná výše úplaty vzhledem k počtu dnů, kdy má MŠ provoz.

                                

Úplata za školní stravování je stanovena v Provozním řádu školní jídelny a výdejny, jehož součástí je „Ustanovení o úplatě za školní stravování“ a jsou zveřejněny na centrálních nástěnkách v chodbách obou budov.

Způsob platby:

Úplata za předškolní vzdělávání a školní stravování dítěte v MŠ jsou platby, které jsou pro zákonné zástupce povinné a jsou nedílnou součástí rozpočtu MŠ. Opakované neuhrazení těchto plateb je považováno za závažné porušení a v konečném důsledku může být důvodem pro ukončení docházky dítěte do MŠ (§35, odst. 1, písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Všechny platby probíhají bezhotovostně na účet MŠ případně i v hotovosti u vedoucí školní jídelny. 

Každý měsíc zákonný zástupce obdrží informaci o platbě- částku + číslo účtu s variabilním symbolem.

 

 1. Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí

Děti v MŠ jsou pravidelně poučovány o bezpečném chování. Poučení je vždy zaznamenáno v Přehledu výchovné práce na jednotlivých třídách.

6.1 Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

MŠ zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví dětí při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a poskytuje jim nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

Učitelka má za dítě plnou zodpovědnost od doby, kdy je převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby až do doby, kdy je předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě, a to i nezletilé osobě, lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo budovu MŠ, kde se uskutečňuje vzdělávání, stanoví ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše 20 dětí z běžných tříd, nebo 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se zdravotním postižením.

Při zajišťování výletů, návštěv divadel, sportovních akcí, plavecké výuky, exkurzí pro děti a podobné aktivity určí ředitelka MŠ počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova a vzdělávání dětí, včetně dětí

se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

V případě školního úrazu je pedagogický pracovník povinen zajistit prvotní ošetření dítěte, v případě nutnosti i následné lékařské vyšetření či ošetření. Zákonní zástupci jsou bezodkladně vyrozuměni. Pedagog je rovněž zodpovědný za ohlášení úrazu vedení MŠ a zapsání do knihy úrazů.

Školním úrazem je úraz, který se stal dítěti při výchově a vzdělávání a

při činnostech, které s nimi přímo souvisejí, a to od vstupu dětí do prostor MŠ až do odchodu z nich.

Školním úrazem je rovněž úraz, který se stal dětem při akcích konaných mimo budovu, organizovaných MŠ a uskutečňovaných za dozoru pověřené odpovědné osoby (vycházky, výlety, zájezdy, exkurze, sportovní akce.

Všechny děti MŠ jsou pojištěny proti úrazům a nehodám v době pobytu dítěte v MŠ a při akcích organizovaných MŠ.

6.2 První pomoc a ošetření

Ředitelka MŠ zajistí, aby byly vytvořeny podmínky pro včasné poskytnutí první pomoci a lékařského ošetření při úrazech a náhlých onemocněních.

Všichni zaměstnanci MŠ se účastní pravidelných školení o poskytování první pomoci.

Všichni zaměstnanci jsou povinni okamžitě poskytovat první pomoc

při jakémkoliv úraze, popřípadě přivolají lékařskou pomoc. V případě zranění hlavy, hrudníku nebo břicha přivolají RZS Středočeského kraje. Zároveň jsou povinni bezodkladně informovat ředitele MŠ a zákonné zástupce dítěte. Ředitelka MŠ zajistí, aby byly objektivně zjištěny a případně odstraněny příčiny úrazu.

Také zákonní zástupci dbají na bezpečnost, pořádek a klid ve všech prostorách MŠ.

Dětem není dovoleno nosit do MŠ předměty ohrožující jejich zdraví. Nedoporučuje se nosit ani cennosti, v případě ztráty nebo poškození nenese MŠ žádnou odpovědnost.

6.3 Pobyt dětí v přírodě

Při pobytu na školní zahradě učitelka věnuje trvale pozornost dětem, má přehled o všech dětech. Stanovuje pravidla při volném pohybu po zahradě a užívání zahradních prvků. Na nářadí, kde hrozí nebezpečí úrazu, děti vstupují pouze pod dohledem učitelky, která zajišťuje jejich bezpečnost.

Při pobytu dětí mimo budovu MŠ (dětská hřiště, lesopark) se využívají pouze známá a bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti neopustily vymezené prostranství.

Pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny nebezpečné věci a překážky.

Při vycházkách učí učitelka děti chodit ve dvojicích, trojicích tak, aby maximálně zajistila jejich bezpečnou chůzi. Učitelky dbají na bezpečné přecházení vozovky, k čemuž používají terčík. Děti používají bezpečnostní vesty a dodržují pravidla silničního provozu, se kterými jsou průběžně seznamovány.

Při pobytu venku učitelka průběžně kontroluje počet dětí.

6.4 Sportovní činnosti a pohybové aktivity

Před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách nebo ve venkovních prostorách areálu MŠ, kontrolují pedagogičtí pracovníci, zda jsou prostory dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte. Při použití tělocvičného nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost. Dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost individuálním schopnostem jednotlivých dětí.

6.5 Pracovní a výtvarné činnosti

Při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje (nůžky, štětce, rydla, kladívka apod.), vykonávají děti práci za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka.

Podmínky zajištění BOZ dětí v keramické dílně, na školní zahradě jsou stanoveny v Provozním řádu mateřské školy.

 1. Podmínky zajištění ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

Důležitým prvkem ochrany před sociálně patologickými jevy je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života. V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou, přiměřeně k jejich věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice, seznamovány s nebezpečím drogově závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), patologického hráčství, vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci MŠ monitoring a screening vztahů mezi dětmi

v třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již

v jejich počátcích, a to ve spolupráci se zákonnými zástupci, případně

za pomoci školských poradenských zařízeních.

Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 1. Podmínky zacházení s majetkem MŠ

Po dobu pobytu dítěte a v průběhu vzdělávání dětí v MŠ dbají pedagogičtí pracovníci na to, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími pomůckami a nepoškozovaly ostatní majetek školy, proto pro ně vyplývá povinnost dodržovat dohodnutá pravidla.

Zákonní zástupci a osoby pověřené k předávání dětí jsou povinni se v prostorách MŠ chovat se tak, aby nepoškozovali majetek MŠ. V případě,

že zjistí jeho poškození, nahlásí neprodleně tuto skutečnost pedagogickému pracovníkovi MŠ.

 1. Závěrečná ustanovení

Seznámení se školním řádem:

Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem tohoto školního řádu, a to nejpozději do 15-ti dnů od nabytí jeho platnosti.

Nově přijímané zaměstnance seznámí se školním řádem zaměstnavatel

při jejich nástupu do práce.

O vydání a obsahu školního řádu informuje MŠ zákonné zástupce dětí

na třídních schůzkách. Jeden výtisk bude vyvěšen na informativní nástěnce na chodbách obou budov a na webových stránkách MŠ.

Platnost a účinnost školního řádu:

Tento školní řád nabývá platnosti dnem podpisu ředitelkou MŠ a je účinný

od 1.9.2017.

Školním řádem jsou povinni se řídit všichni účastníci předškolního vzdělávání.

Změny školního řádu lze navrhovat průběžně s ohledem na naléhavost situace a mohou být provedeny pouze písemnou formou. Všechny změny

ve školním řádu podléhají projednání na pedagogické radě a následně schválení ředitelkou MŠ.

V Kladně dne 21.8.2017

                                                                                  

                                                                                     Monika Kropáčková

                                                                                    ředitelka mateřské školy

 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.