Cíle a filozofie mateřské školy

Vzdělávací program je uspořádán do čtyř integrovaných bloků. Všechny integrované bloky přispívají k rozvoji a učení dítěte ve všech pěti vzdělávacích oblastech odpovídajících RVP PV. Každý integrovaný blok nabízí pedagogovi témata, která jsou pro něho závazná avšak časově neomezená a výběrově volná. Vzdělávací nabídka je otevřená, lze ji doplnit nebo prohloubit a obohatit dle svého uvážení s ohledem na momentální potřeby dětí a podmínky třídy.

Školní vzdělávací program: "S kamarády z louky hned proletíme celý svět"
 
 Integrované bloky:

1) Příroda kolem nás - osvojování si nových poznatků u oblasti živé a neživé přírody.  Vytváření správných životních postojů k přírodě.

2) Co je kolem nás - poznávání věcí kolem nás - škola, třída, rodina... Rozvíjení vzájemných vztahů mezi dětmi a mezi dětmi a dospělými.

3) Svět pohádek a příběhů - seznamování se s literaturou (poezií, prózou, ilustrace, vytváření vztahu  ke knize. rozvíjení řečových schopností a jazykových dovedností dětí prostřednictvím pohádek a příběhů. Návštěvy divadel, divadelní představení v mateřské škole.

4) Svět lidových zvyků, oslav a svátků - seznamování se s lidovými zvyky a tradicemi. Podpora citových a kamarádských vztahů. Aktivní prožívání slavnostních příležitostí a účast při výzdobě prostorů tříd a školy.


 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.