Provozní řád

 

Č.j.:                                                  MSC 289/2012

Spisový/ skartační znak :                    A.1.4. / A10

Vypracoval :                                      Kropáčková

Nabývá účinnosti dne:                        1.11.2012

Poslední aktualizace:                           18.08.2015  

Účinnost aktualizace:                          1.09.2015 

1. Obecná ustanovení

Provozní řád je součástí organizačního řádu školy. Obsahuje soubor pravidel a opatření, kterými jsou zajištěny hygienické a bezpečnostní podmínky školy.

Provozní řád je vydán na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v planém znění, dále zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a prováděcí vyhláškou č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

                                                                

2. Provozní řád školy

Mateřská škola je celodenní sídlištní předškolní zařízení pro 175 dětí.

Toto zařízení je umístěno ve dvou budovách. V ulici Bulharská 2330 je hlavní patrová budova se čtyřmi třídami a hospodářský pavilon, kde je umístěna školní jídelna a zároveň vývařovna. Je zde také umístěna prádelna pro celou mateřskou školu a ředitelství tohoto zařízení. V ulici Dánská 2373 je přízemní budova se třemi třídami a výdejnou jídla. U obou budov jsou školní zahrady vybaveny herními prvky.

2.1. Identifikační údaje

Název organizace:     Mateřská škola Čtyřlístek Kladno

Adresa:                      Bulharská 2330, 272 01 Kladno

                                 Dánská 2373, 272 01 – dislokované pracoviště

Telefon:                      724394835 

E-mail:                      Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

                                 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

IČO:                          61894249    

Ředitelka:                        Monika Kropáčková

Zástupkyně ředitelky:       Pavlína Leksová

Typ školy:                  MŠ s celodenním provozem                                                               

Právní forma:             Příspěvková organizace

                                                               

Zřizovatel:                 Statutární město Kladno se sídlem Náměstí starosty Pavla 44, 272 52 Kladno

Kapacita školy:          175 dětí (objekt Bulharská 2330 – 100 dětí,  objekt Dánská 2373 – 75 dětí)

                                                                     

2.2. Provoz MŠ

Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu pro děti od 6,30 do 16,30 hodin.

V měsíci červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

2.3. Organizační členění

Do MŠ dochází 175 dětí, hygienická kapacita všech tříd je 24 dětí. V objektu v Bulharské ulici jsou umístěny 4 třídy a v objektu v Dánské ulici 3 třídy. 

    

2.4. Organizace denního režimu

Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího programu probíhá v následujícím základním denním režimu:

                                                                

6,30 – 8,00                 doba určená pro příchod dětí do mateřské školy a předání dětí

                                  pedagogickým pracovníkům k předškolnímu vzdělávání, pokud není

                                  individuálně dohodnuto jinak

6,30 – 9,45                 spontánní hry, řízené činnosti a zdravotně pohybové aktivity, prožitkové 

                                  a kooperativní učení hrou, individuální práce s dětmi

9,45 – 11,30               pobyt dětí venku, při kterém probíhají řízené činnosti a aktivity

                                  zaměřené na výchovu a vzdělávání dětí, na jejich citový, rozumový a

                                  tělesný rozvoj podle školního vzdělávacího programu a v souladu

                                  se zaměřením jednotlivých tříd s důrazem na pohybové aktivity,

                                  seznamováním s přírodou, přírodními jevy a okolním světem (v případě

                                  nepříznivého počasí pokračují řízené činnosti a aktivity ve třídách MŠ)

12,15 – 14,00             spánek a odpočinek dětí respektující rozdílné potřeby dětí

14,00 – 16,30             volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogy zaměřené především

                                  na hry, zájmové činnosti a pohybové aktivity dětí, v případě pěkného

                                  počasí probíhají na zahradě MŠ; doba určená pro přebírání dětí

                                  zákonnými zástupci, není-li individuálně stanoveno jinak

                                  

 Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních, filmových a hudebních představení pro děti, besídek, dětských dnů a podobných akcí. Pravidelnými dopoledními sportovními akcemi pro starší věkovou skupinu předškolních dětí je možnost plaveckého výcviku.

                                                                      

3. Provozní řád školní stravovny

Školní stravování v mateřské škole zabezpečuje školní jídelna v provozovně prostorově umístěné v oddělené části mateřské školy. Při přípravě jídel postupuje školní jídelna podle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů a řídí se platnými výživovými normami a zásadami zdravé výživy.

Školní jídelna připravuje jídla, která jsou rozvážena do jednotlivých tříd, ve kterých probíhá vlastní stravování dětí.

                                                                  

Dítě přihlášené k celodennímu pobytu má právo denně odebrat dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Pokud je se zákonným zástupcem dohodnuta jiná délka pobytu dítěte v mateřské škole než celodenní, má dítě právo odebrat jídla připravovaná školní jídelnou a vydávaná dětem v době jeho pobytu v mateřské škole. Kromě jídel připravuje školní jídelna i tekutiny, které děti během pobytu v mateřské škole konzumují v rámci „pitného režimu“.

Při omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního vzdělávání z důvodu nemoci, úrazu nebo dopředu známé nepřítomnosti, zajistí mateřská škola automaticky nahlášení této skutečnosti vedoucí školní jídelny.

V průběhu denního pobytu v mateřské škole se děti stravují podle následujícího stravovacího režimu:

Objekt Bulharská                      1.tř.          2.tř.          3.tř.          4.tř.

Přesnídávka                              8,30          8,30         8,45         8,45

Oběd                                       11,30        11,40        11,50      12,00

Svačina                                   14,20        14,20        14,15       14,15

 

 

Objekt Dánská                          1.tř.         2.tř.          3.tř.

Přesnídávka                             8,30         8,45          8,50

Oběd                                      11,30       11,40        11,50

Svačina                                  14,20       14,15         14,15

 

                                                                   

Provoz školní stravovny a výdejny:


a) V zařízení školní stravovny se uskutečňuje školní stravování dětí a závodní stravování
     zaměstnanců.

b) Pracovní doba je 6,00 – 14,30 pro ranní směnu, 6,30 – 15,00 hodin pro odpolední směnu.

c) Všechny zaměstnankyně stravovacího zařízení musí být zdravotně způsobilé pro práci
    v kuchyni, mít potvrzení o zdravotní způsobilosti od lékaře (Zdravotní průkaz)

d) Všechny zaměstnankyně stravovacího zařízení musí dodržovat provozní řád, sanitační řád                     
     a jednotlivé náplně práce, hygienické předpisy, zásady provozní a osobní hygieny.

e) Je nutné dodržovat technologické postupy při přípravě potravin a teploty pokrmů
     při výdeji.

f) Zaměstnankyně jsou povinny neprodleně hlásit lékaři změnu zdravotního stavu, která
    by mohla mít za následek kontaminaci pokrmu.

g) Musí udržovat ochranné pracovní pomůcky v čistotě.

h) Jídelní lístek sestavuje vedoucí zařízení školního stravování ve spolupráci s kuchařkou,
    je sestavován na dobu jednoho týdne a rodiče jsou s ním seznámeni prostřednictvím
    nástěnky v šatně u každé třídy.

i) Úplaty za školní stravování se hradí v hotovosti měsíčně ve stanoveném termínu u vedoucí
   školní stravovny. Výše úplaty je stanovena ředitelkou školy rodiče jsou seznámeni na třídní
   schůzce a prostřednictvím centrální nástěnky na chodbě mateřské školy. Její výše může
   být v průběhu roku v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb. upravována.

j) Případné problémy a dotazy řeší rodiče s vedoucí  zařízení školního stravování nebo
   s ředitelkou mateřské školy.

k) Dezinfekce pracovních ploch a nářadí se provádí 1x týdně, dle potřeby častěji.

l) Deratizace je zajišťována zřizovatelem 3x ročně, dle potřeby častěji.

m) Sanitační dny jsou zařízeny v době uzavření mateřské školy a při menším počtu strávníků.

Provozní řád  školní stravovny je schválen Okresní hygienickou stanicí v Kladně.

4. Provozní řád keramické dílny

Umístění: samostatný prostor v 1. patře objektu Bulharská o rozměrech 3,44 x 4,77m

                                                         

Hygienické zabezpečení:

-        osvětlení : dvě velká okna se žaluziemi, jedno stropní zářivkové světlo

-        větrání    : dvě okna v místnosti

-        vytápění : dva radiátory na dálkové topení

-        hygiena  : plastový dřez s odpadem, teplá a studená voda, obklad dlažba, ručník – výměna vždy po použití

-        kapacita : 10 dětí + pedagogický dozor

Vybavení: 1 stůl, 2 pracovní desky, 10 dětských židlí

Technické vybavení:

-        elektrická keramická pec: pec instalována výrobcem, s pravidelnými revizemi

            pověření zaměstnanci seznámeni s provozem a obsluhou pece

-        keramický materiál: keramická hlína, glazury, barvy

Režim provozu:

-        využití při práci dětí keramického kroužku

-        vypalování výrobků zaškolenými zaměstnanci jen v nepřítomnosti dětí

Úklid:

-        pedagogický dozor: úklid materiálu, setření stolů

-        uklízečky: stírání dlažby, omytí obkladů, dezinfekce dřezu

         

Organizace provozu keramické dílny:


a) Pedagog z bezpečnostních důvodů nevstupuje do prostor keramické dílny s dětmi v době,    

    kdy je spuštěna keramická pec.

b) Před vstupem do keramické dílny jsou děti poučeny o pravidlech BOZ.

c) Pedagog nabízí dětem bezpečné pracovní nářadí a dohlíží na práci, aby nedošlo k úrazu.

d) Po ukončení činnosti využijí děti k hygieně umývadlo a ručníky (papírové + látkové),

    které jsou k dispozici v dílně.

e) Pedagog provede úklid pracovního materiálu, setře pracovní plochy.                                                                 

f) Uklízečka vytře dlažbu, omyje obklady, vydezinfikuje dřez, vynese odpad a látkové

    ručníky odnese v obalu do prádelny.

Provozní řád keramické dílny je schválen Okresní hygienickou stanicí v Kladně.

5. Provozní řád venkovní hrací plochy

Pozemek: venkovní hrací plochy v objektech Bulharské ulici i Dánské ulici jsou v pronájmu

                 od zřizovatele MMK

Vybavení školní zahrady:

a) Bulharská 2330

-   herní prvky dřevěné – hrad se skluzavkou, houpací chodník,

                  domeček, 2x tabule, 2x basketbalový koš, 2x houpačka

-   zahradní altán se stolem a lavičkami

-   pískoviště - 3x o rozměrech 2,7 x 2,7 m, přírodniště

-   ostatní zařízení – 2x sklad hraček, 1x umývárna, 1x WC

b) Dánská 2373

-   herní prvky dřevěné – průlezka, věžička se skluzavkou, kladina,

                  domeček, tabule, basketbalový koš, 2x pružinová houpačka Čtyřlístek

-    pískoviště – 2x o rozměru 2,7 x 2,7 m, 1x o rozměrech 4,1 x 4,1 m

-    ostatní zařízení – 2x sklad hraček, 2x umývárna, 2x WC

Revizi herních prvků provádí pravidelně odborná firma. V případě závady je objednána

v nejkratším možném termínu (oprava nebo výměna).

Údržba školní zahrady:

a) běžná drobná údržba

-        sekání trávy – menší plochy

-        menší sestřih stromů a keřů                                                        

-        drobné opravy, údržba, natírání plotů

-        hrabání listí

b) velká údržba – zajišťuje MMK

-        sekání trávy

-        výměna písku v pískovištích (1x ročně)

-        propařování pískovišť

-        sestřih, výsadba, kácení zeleně

-        velké opravy zídek a plotů

-        odvoz organického odpadu (listí, tráva)

Organizace provozu školní zahrady:


a) Před vstupem na školní zahradu jsou děti pedagogem poučeny o pravidlech BOZ.

b) Pedagog před vstupem dětí zkontroluje čistotu a nezávadnost pozemku, bezpečnost

     herních prvků. V případě závady informuje školnici (uklízečku), která závadu odstraní,

    a ředitele školy (závady k opravě).

c) Pedagog odpovídá za bezpečnost dětí a nabízí činnosti, které neohrožují jejich zdraví.

d) Po opuštění školní zahrady pedagog zodpovídá za úklid hraček a pořádek na pozemku,

     pískoviště přikrývá ochrannou plachtou.

6. Hygienické podmínky provozu školy

6.1. Zásobování pitnou vodou, pitný režim


Pitná voda je odebírána z městského vodovodního řádu, kontrolu hygienických limitů provádí

pověřený pracovník veřejného vodovodu. Dodávka vody splňuje limity dle vyhlášky

č. 410/2005 Sb., tj. 60 l vody na den na 1 předškolní dítě.

Děti mají k dispozici od 7,00 hod ráno a po celý den v jednotlivých třídách čaj, který pijí podle svých vlastních potřeb. Nápoj je součástí i přesnídávky, oběda a odpolední svačiny – pitný režim je obohacen o ovocné šťávy, džusy.

                                                                   

6.2. Osvětlení


Ve všech prostorách, které děti využívají, je dostatek denního světla.Ve třídách jsou v oknech  nainstalovány meziokenní žaluzie s natáčecími lamelami. Jako umělé osvětlení je na třídách použito zářivkové osvětlení, které je opatřeno kryty.

6.3. Vytápění


Teplota vzduchu v prostorách pro výchovně vzdělávací práci je kontrolována nástěnnými teploměry, které již nejsou povinné. Jsou umístěny na stěnách, které nejsou vystaveny přímému slunečnímu záření ani na stěnách s okny.

V zimním období je průměrná teplota v místnosti 22°C ± 1°C.

Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., §18, odst.2:

„Při poklesu teploty vzduchu v místnostech určených k dlouhodobému pobytu dětí ve třech

po sobě následujících dnech pod 18°C, ne však méně než 16°C, nebo při poklesu teploty vzduchu v těchto učebnách v jednom dni pod 16°C, musí být provoz zařízení pro výchovu

a vzdělávání zastaven.“

V letním období je průměrná teplota v místnosti 28°C.

Dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., §18, odst.3:

„Při extrémních venkovních teplotách, kdy maximální venkovní teplota vzduchu je vyšší než 30°C a kdy je tgmax vyšší než 31°C, musí být přerušeno vyučování nebo zajištěno pro žáky jiné náhradní opatření, např. jejich pobytem mimo budovu a zajištěním pitného režimu.“

6.4. Větrání


Prostory využívané pro pobyt dětí v budově školy, tj. třídy, jsou přímo větratelné. Intenzita větrání odpovídá vyhlášce č. 410/2005 Sb. Ráno před nástupem dětí zajišťuje větrání uklízečka, během celého dne dle potřeby. Odvětrávání šaten dětí, umýváren a WC je na obou budovách nepřímé (zasklené lodžie).Všechna okna mají pojistku proti rozbiti z důvodu průvanu a zamezují dětem manipulaci s nimi.

                                                                 

6.5. Hluk


Běžný provoz mateřské školy nezpůsobuje hluk, který by překračoval povolené hygienické limity. V případě, že se v budově provádějí opravy většího rozsahu, práce je sjednána na dobu mimo výchovně vzdělávací práci, v případě velkého zatížení probíhá mimo dobu provozu mateřské školy. 
 

6.6. Vybavení a vybavování školy


Tělesa ústředního topení ve všech prostorách školy jsou opatřeny kryty.

Ve škole se nenacházejí dveře turniketové ani kývavé. Všechny prosklené dveře a plochy (prosklené lodžie) mají bezpečnostní sklo a výstražné označení. Šířka dveří ve všech prostorách budovy je 900 mm.

Podlahy: Ve třídách jsou podlahy opatřeny PVC a kobercem, v šatnách jednotlivých tříd PVC. Přístupové cesty ke třídám (lodžie a schody)  jsou opatřeny PVC s protiskluzovou úpravou. Dětské umývárny, WC a přípravné kuchyňky jsou obloženy dlažbou. Hospodářská budova na objektu Bulharská: PVC – spojovací chodba, hlavní chodba a sklady, šatna kuchařek a pradleny, ředitelna; dlažba – prádelna, kuchyň, bramborárna, chodba a sociální zařízení ředitelny, kancelář hospodářky.

Lékárna první pomoci je umístěna ve sborovně školy v objektu Dánská a v šatně učitelek 1.třídy v objektu Bulharská. Lékárnička pro zaměstnance je umístěna v hospodářské budově v prostorách se sociální zařízením; všechny jsou doplněny seznamem a traumatologickým plánem. Za obsah lékárniček zodpovídá na každém objektu jeden pedagog, na začátku školního roku a v průběhu jej doplňuje podle potřeby.

Školní zahrady na obou objektech odpovídají bezpečnostním i hygienickým normám (viz Provozní řád venkovní hrací plochy).

Keramická dílna (objekt Bulharská) odpovídá bezpečnostním i hygienickým normám (viz Provozní řád keramické dílny).

Hygienická zařízení pro výchovu a vzdělávání odpovídají povolenému počtu 25-ti dětí na třídě. Teplá voda v umývárně je nahřívána v bojlerech (Bulharská – hlavní + hospodářská budova), centrální ohřev (Dánská). Děti používají směsné baterie.

            a)   umývárna: 1 umývadlo na 5 dětí

            b)   WC: 1 záchod na 5 dětí

            c)   1 sprchový kout v každé umývárně

                                                              

Normy, které stanovují prostorové podmínky k počtu dětí školy:

Objekt Bulharská 2330

počet dětí školy                                       100

velikost školní zahrady                           2553m²

velikost tříd                                             100m²

zastavěná plocha pozemku a nádvoří     1165m²

                                                                 normativní hodnota                dosahovaná hodnota

velikost pozemku školy                           30m² na dítě                            25,5m²        *

třída (herna + ložnice)                              4m² na dítě                             100m²           

keramická dílna                                        1,65m²                                    1,64m²

Objekt Dánská 2373

počet dětí školy                                         75

velikost školní zahrady                             4550m²

velikost tříd                                              100m²

zastavěná plocha pozemku                       1227m²

                                                                  normativní hodnota                 dosahovaná hodnota

velikost pozemku školy                            30m² na dítě                             60,6m²

třída (herna + ložnice)                              4m² na dítě                               100m²

*   ředitelka školy žádá MMK o výjimku počtu dětí na 25

                                                                        

Při vybavování školy (nákup nábytku, lehátek, sportovního nářadí, herních prvků na školní zahradu) vyžaduje škola atesty o hygienické a bezpečnostní nezávadnosti.

Nábytek na třídách odpovídá tělesné výšce dětí. Nábytek s pomůckami a hračkami je v takové výši, aby se děti dokázaly samy obsloužit. Dětská lehátka jsou uložena v určené místnosti a denně se rozkládají v prostorách herny. Lehátka, stejně tak i lůžkoviny, jsou označeny značkou dítěte.

                                                                    

6.7. Pracovní a prostorové podmínky


Mateřská škola nemá žádné rizikové pracoviště.

Podle zpracované směrnice pro Osobní ochranné pracovní prostředky čerpají provozní zaměstnanci ochranné pomůcky dle plánu, zodpovídá hospodářská pracovnice.Evidence o OOPP je založena v dokumentaci BOZP.

Všechny místnosti určené pro výchovně vzdělávací práci splňují hygienické požadavky, tj. velikost tříd, vybavení, osvětlení, větrání, teplota.

Režim dne je pevně zakotven ve školním řádu a zásady stanoveny ve školním vzdělávacím programu, zohledňují věkové zvláštnosti dětí.

Při pobytu venku se jeho délka upravuje podle momentální situace. Zpravidla trvá 2 hodiny dopoledne, při vhodném počasí i odpoledne. V případě smogové situace, mrazivého počasí nebo v létě, v době přímého slunečního záření (nad 30°C), se pobyt venku upravuje, omezuje nebo vynechává (sledováno na stránkách www.portal.chmu.cz).

6.8. Údržba školy


V pracovních náplních zaměstnanců jsou pevně stanoveny činnosti pro úklid a běžnou údržbu školy. Školnice mateřské školy přiděluje čistící prostředky a zodpovídá za účelné nakládání s nimi, vede skladové karty a předkládá ke kontrole ředitelce školy.

Úklid se provádí dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., a to v tomto rozsahu:

-        denně stíráním podlahových krytin na vlhko (linoleum, dlažba), vysávání koberců

-        denně vynášením odpadků

-        denně omýváním umývadel a WC

-        1-2x týdně čištěním dlažby a dezinfekcí umýváren a WC

-        1x týdně výměnou ručníků, v případě potřeby ihned

-        1x za 3 týdny výměnou lůžkovin, v případě potřeby ihned

-        3x ročně umytím oken včetně rámů, krytů svítidel celkovým úklidem všech prostor                                                                

-        1x za rok malováním školní jídelny, malování ostatních prostor dle potřeby

Lůžkoviny. Použité lůžkoviny se skladují v obalech v prádelně MŠ. Čisté lůžkoviny se skladují v centrálním skladu lůžkovin (Bulharská) a v uzavíratelných skříních (Dánská).

Prádelna se nachází v prostorách MŠ Bulharská, zde dochází k praní a sušení prádla. Technické zázemí odpovídá normám – 2 pračky, 1 sušička, 1 mandl.

Dle zákona č. 258/2000 Sb. se provádí běžná ochranná dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

Sanitační dny jsou zařízeny v době školních prázdnin při menším počtu strávníků nebo při uzavření zařízení.

6.9. Nebezpečné chemické látky


V mateřské škole se nevyskytují žádné jedovaté látky. Nebezpečné látky (čistící prostředky) jsou umístěny mimo dosah dětí v uzamčených skříních či místnostech, za což zodpovídá školnice.

Školní zahrada je před vstupem dětí pečlivě zkontrolována pedagogy, nečistotu nebo výskyt předmětů, které ohrožují zdraví dětí, hlásí školnici, popř. uklízečce, která závadu odstraní.

V areálu školy se nevyskytují žádné rostliny ani dřeviny, které by byly jedovaté či alergizující. Sekání trávy a prořez stromů a keřů provádí dodavatelská firma Magistrátu města Kladna.

6.10. Psychohygienická opatření


Naše MŠ vychází z potřeb dětí, jejich respektování a spontánní hry dětí jsou jejich principy.

Psychohygienické podmínky jsou zakotveny v „Preventivním programu“:

     a)   projekt na podporu emocionálního a sociálního zdraví

     b)   projekt na enviromentální výchovu a osvětu

     c)   projekt na podporu zdravého životního stylu

     d)   projekt na prevenci a podporu osobního zdraví

6.11. Mimoškolní akce dětí


Při konání mimoškolních akcí pro děti učitelky dodržují podmínky pro pořádání akcí                                                                 

dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 106/2001 Sb. Záznamy provádí třídní učitelky jednotlivých zúčastněných tříd, vedou seznam zúčastněných dětí na akci, který obsahuje souhlas rodičů s účastí na akci, prohlášení o zdravotním stavu dítěte, podpis zákonného zástupce. Přílohou je osnova o poučení dětí o BOZ.

V případě pořádání školy v přírodě, pokud se volný čas organizuje ve vnitřních prostorách,

musí mít velikost místnosti minimálně 3m² na jedno předškolní dítě.

7. Závěr

Tento dokument je veřejně přístupný a je uložen v ředitelně mateřské školy. Provozní řád keramické dílny je vyvěšen v místnosti pro tuto činnost určenou. Provozní řád školní stravovny je uložen u vedoucí školní jídelny. Příslušné bezpečnostní předpisy o práci na strojích a zařízeních jsou vyvěšeny ve školní kuchyni a prádelně mateřské školy.

8. Zákonné normy

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění

Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 106/2001 Sb., o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

MIKÁČ,Jan. „Kartotéka“ pro řízení škol, poradenské služby ve školství

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.