Zápis do MŠ

 SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH NA ŠK.ROK 2022/23 DLE REGISTRAČNÍCH ČÍSEL:

Bulharská:

B2  B4  B5  B6  B7  B9  B10  B11  BD15  BD16  BD17  B20  B28  B30  BD35  B36  B37  BD41  B45  B46  B48  B58  BD68  B69  B71  B72  B73  B74  BD75  B78

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (na Bulharskou) se koná v pondělí 20. června od 15 hodin na Bulharské.

Dánská:

D8  D13  D18  D19  D22  D23  D24  D32  D34  D38  DB40  D42  D49  D51  DB63  D64  D65  D66  D76  D77  DB78  D80

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí (na Dánskou) se koná v pondělí 20.června od 15 hodin na Dánské.

Rodiče, kteří dosud nedonesli lékařské potvrzení o řádném očkování dítěte, odevzdají toto potvrzení na schůzce
(netýká se dětí s povinnou předškolní docházkou).

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330
s odloučeným pracovištěm
Dánská 2373 na školní rok 2022/ 2023
proběhl pro obě budovy v ředitelně MŠ v Bulharské

     12. května 2022 od 7 do 18 hodin  a 13.května 2022 od 7 do 17 hodin

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
2. kopie rodného listu dítěte
3. potvrzení lékaře o očkování (v dokumentech ke stažení)- netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře, že nemůže být očkováno.
4. občanský průkaz zákonného zástupce
5. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)


O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích hlavních budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2022 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2022
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2022 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu
       s upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 8.3. 2022                                  ředitelka školy M.Kropáčková

 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.