Zápis do MŠ

D

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 s odloučeným pracovištěm Kladno,

Dánská 2373 na školní rok 2021/ 2022 proběhl 

     od středy 5. května do pátku 14. května 2021 do 17:00 hodin.

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
2. kopie rodného listu dítěte
3. potvrzení lékaře o očkování (v dokumentech ke stažení)- netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře.
4. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)

Žádost o přijetí do MŠ spolu s ostatními dokumenty bylo možné doručit v daném termínu:

 • - do datové schránky školy  (datová schránka naší MŠ: irsfdys)
 • - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
 • - poštou (na adresu: MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330, 272 01 Kladno)- rozhoduje datum podání
 • v krajním případě  osobně předat žádost do MŠ
 • Pokud zákonný zástupce dítěte podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. prostým e-mailem), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 • Osobní předání v kanceláři MŠ bylo možné v těchto dnech:
  10.-12. května  od 9 do 12 hodin
  13. května        od 7 do 18 hodin
  14. května        od 7 do 17 hodin
 •  Každému zákonnému zástupci bylo oznámeno přidělené registrační číslo dítěte:

- v případě elektronického podání  datovou schránkou nebo emailem
- v případě podání žádosti poštou bude zasláno sms zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo
   nebo e-mail
- v případě osobního předání žádosti dostane zákonný zástupce registrační číslo na místě

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích hlavních budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2021 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2021
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2021 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu s 
       upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 10.3. 2021                                                                            ředitelka školy M.Kropáčková

 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.