Info panel

Seznam dětí přijatých na šk.rok 2023/2024
najdete v sekci: Zápis do MŠ.

Informace k prázdninovému provozu najdete v sekci: Prázdninový provoz


 

 

 

Zřizovatel

mesto kladno

QR kód MŠ

QR kod

Zápis do MŠ

Seznam dětí přijatých do MŠ Čtyřlístek Kladno na školní rok 2023/2024:

Na objekt Bulharská:

B4  B5  B7  B10  B11  B12  B14  B15  B20  B24  B29  B37  B40  B44  B48  B51  B53  B55  B58  B60  B62  B64  B66  B67  B68  B69  B73  B78  B79
Třídní schůzka pro rodiče těchto přijatých dětí se koná
ve středu 14. června 2023 od 15 hodin v budově Bulharská.

Na odloučené pracoviště Dánská:

D13  D19  D21  D22  D23  D25  D26  D27  D32  D33  D35  D38  D41  D47  D52  D56  D59  D61  D65  B74  D77
Třídní schůzka  pro rodiče těchto přijatých dětí se koná
ve středu 14. června 2023 od 15 hodin v budově Dánská.

Prosíme rodiče dětí, které byly přijaty na jinou mateřskou školu, aby přišli do ředitelny v Bulharské 2330 podepsat Usnesení.

                                         ----------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

s odloučeným pracovištěm Dánská 2373 na školní rok 2023/ 2024
proběhne pro obě budovy v ředitelně MŠ v Bulharské

     11. května 2022 od 7 do 18 hodin  a 12.května 2022 od 7 do 17 hodin

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
2. kopie rodného listu dítěte
3. potvrzení lékaře o očkování (v dokumentech ke stažení)- netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře, že nemůže být očkováno.
4. občanský průkaz zákonného zástupce
5. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)


O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích hlavních budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2023 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2023
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2023 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu
       s upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 18.4. 2023                                  ředitelka školy M.Kropáčková

 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.