Info panel

Vážení rodiče, na objektu Bulharská pokračuje rekonstrukce elektroinstalace. Aktuální informace o rozdělení dětí do tříd najdete na hlavních dveřích budovy. Děkujeme za pochopení.


 

 

 

Zřizovatel

mesto kladno

QR kód MŠ

QR kod

Zápis do MŠ

 

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 s odloučeným pracovištěm Kladno,

Dánská 2373 na školní rok 2021/ 2022 proběhl 

     od středy 5. května do pátku 14. května 2021 do 17:00 hodin.

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
2. kopie rodného listu dítěte
3. potvrzení lékaře o očkování (v dokumentech ke stažení)- netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře.
4. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)

Žádost o přijetí do MŠ spolu s ostatními dokumenty bylo možné doručit v daném termínu:

 • - do datové schránky školy  (datová schránka naší MŠ: irsfdys)
 • - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem 
 • - poštou (na adresu: MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330, 272 01 Kladno)- rozhoduje datum podání
 • v krajním případě  osobně předat žádost do MŠ
 • Pokud zákonný zástupce dítěte podá žádost prostřednictvím jiných technických prostředků, než jsou výše uvedené (např. prostým e-mailem), je nutné, aby ji do 5 dnů potvrdil, jinak se k žádosti nepřihlíží.

 • Osobní předání v kanceláři MŠ bylo možné v těchto dnech:
  10.-12. května  od 9 do 12 hodin
  13. května        od 7 do 18 hodin
  14. května        od 7 do 17 hodin
 •  Každému zákonnému zástupci bylo oznámeno přidělené registrační číslo dítěte:

- v případě elektronického podání  datovou schránkou nebo emailem
- v případě podání žádosti poštou bude zasláno sms zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo
   nebo e-mail
- v případě osobního předání žádosti dostane zákonný zástupce registrační číslo na místě

 

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích hlavních budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2021 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2021
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2021 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu s 
       upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 10.3. 2021                                                                            ředitelka školy M.Kropáčková

 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.