Zápis do MŠ

SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 2024/2025:

Na MŠ Bulharská:

B57  B44  B26  B27  B13  BD65  B14  B47  B32  BD22  B45  B76  B77  B23  B52  B6  B68  B64  B19  B86  B16  B4  B55  B36  B67  B89

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí z Bulharské se koná v úterý 25.června od 15 hodin v budově Bulharská.

Na MŠ Dánská:

D1  D7  D9  D12  D15  D17  DB28  DB29  D30  DB31  DB34  D38  D41  D46  D48  D51  D61  D80

Informativní schůzka pro rodiče nově přijatých dětí z Dánské se koná v úterý 25.června od 15 hodin v budově Dánská.

---------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330

s odloučeným pracovištěm Dánská 2373 na školní rok 2024/ 2025
již proběhl pro obě budovy v ředitelně MŠ v Bulharské, a to

     9.května 2024 od 7 do 18 hodin a 10.května 2024 od 7 do 17 hodin

---------------------------------------------------------------------------------------

 

K zápisu je potřeba:

1. Žádost o přijetí + přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
2. kopie rodného listu dítěte
3. potvrzení lékaře o očkování (v dokumentech ke stažení)- netýká se dítěte, které bude plnit povinnou předškolní docházku. Dítě, které se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, musí mít doklad od lékaře, že nemůže být očkováno.
4. občanský průkaz zákonného zástupce
5. kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (pouze cizinci)


O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě obou budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2024 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2024
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2024 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu s upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 12.2. 2024                                  ředitelka školy M.Kropáčková

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě Vašeho zájmu o prohlídku naší mateřské školy před zápisem kontaktujte prosím:

objekt Bulharská: p. ředitelka Kropáčková, tel.: 724 394 836
objekt Dánská: p. zástupkyně Leksová: 724 394 834
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.