Zápis do MŠ

MATEŘSKÁ ŠKOLA ČTYŘLÍSTEK KLADNO, BULHARSKÁ 2330

Zápis do Mateřské školy Čtyřlístek Kladno, Bulharská 2330 s odloučeným pracovištěm Kladno,

Dánská 2373 proběhl

     od středy 6. května do pátku 15. května 2020 do 12:00 hodin.

Žádost o přijetí do MŠ bylo možné doručit:

  • - do datové schránky školy  (datová schránka naší MŠ: irsfdys)
  • - e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
  • - poštou (na adresu: MŠ Čtyřlístek, Bulharská 2330, 272 01 Kladno)
  • - případně dalšími distančními nástroji
  •  v krajním případě  osobně předat žádost do MŠ 

K žádosti o přijetí do MŠ:
- přihláška ke stravování (v dokumentech ke stažení)
- kopie rodného listu dítěte
- čestné prohlášení o očkování dítěte+ kopie očkovacího průkazu (v dokumentech ke stažení)
- kopie dokladu o povolení k pobytu v ČR (cizinci)

Každému zákonnému zástupci bylo oznámeno přidělené registrační číslo dítěte:
- v případě elektronického podání  datovou schránkou nebo emailem
- v případě podání žádosti poštou bylo zasláno sms zprávou na Vámi uvedené telefonní číslo
   nebo e-mail
- v případě osobního předání žádosti dostal zákonný zástupce registrační číslo na místě

O přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy ve správním řízení, a to do 30-ti dnů.

Rozhodnutí o přijetí uchazeče bude oznámeno zveřejněním seznamu uchazečů pod registračním číslem na webových stránkách školy a na přístupném místě ve škole, a to na vstupních dveřích hlavních budov Bulharská i Dánská.
Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15-ti dnů. Tímto se považují rozhodnutí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí uchazeče bude zákonnému zástupci zasláno poštovní zásilkou do vlastních rukou.

 

Kritéria pro přijímání dětí:

Do mateřské školy budou přednostně přijímány děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen "spádová mateřská škola").


1. Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné, tj.dosáhnou-li věku 5 let do 31.8.2020 a děti s odkladem nebo dodatečným odkladem povinné školní docházky 
    - přednostně budou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu. Tento bod se týká i dětí cizinců, kteří doloží oprávnění k pobytu na území ČR a města Kladna.

2. Děti 4 leté, tj. dosáhnou-li věku 4 let do 31.8.2020
    - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu.

3. Děti mladší 4 let, tj. dosáhnou-li po 31.8.2020 čtyř let a méně
     - a to s trvalým pobytem ve spádové oblasti a v obcích, se kterými má město Kladno uzavřenou smlouvu s 
       upřednostněním dítěte, které má v MŠ již sourozence.

4. Děti různého věku z nespádové oblasti.


V Kladně dne 1.6. 2020                                                                            ředitelka školy M.Kropáčková

 
 

Používáme cookies. Pro více informací si přečtěte naše zásady používání cookies.